Az intézmény nevelés – oktatás története

1. Előzmények:
– Az országos szinten is jellemző demográfiai hullám jótékony hatásának eredményeként a 80-as években Balatonfüreden is számottevően nőtt az általános iskolás korú tanulók száma.
A városban működő két általános iskolában (Bem József ének-zene, – és Radnóti Miklós testnevelés-tagozatos általános iskola) délelőtt – délután váltásban, szükséghelyiségekben és faépületek igénybevételével folyt a tanítás.
A túlzsúfoltság és a váltakozó tanítás megszüntetése és ezzel együtt a nevelő – oktatómunka színvonalának emelése érdekében hozta létre a városi tanács 3. általános iskoláját 1985-ben.
– Az új intézmény nevelőtestülete, többségében a már meglevő két iskola nevelői állományából önként, illetve átirányítással ide került tanítókból, tanárokból állt össze.
– A tanulók ugyancsak átirányítással kerültek az új intézményhez meglévő osztálykeretekben (b – c -d. osztályok).
– Az iskola rendeltetésszerű beindítása és működtetése az 1984. augusztus 16- tól az iskola építésében, felszerelésében közreműködő igazgató feladata volt.
2. A nevelési – oktatási rendszer kialakulása:
Első szakasz: – „Átmenet” ideje: (1985/86, 1986/87. tanév)
Az iskolaépület avatása: 1985.11.05-én történt, (István József VM .tanácselnök ) de birtokbavételre a hiánypótlások miatt csak 12.01-jén kerülhetett sor.
Mindezek miatt szükségtermekben, a FORFA- épületben (10 terem) és a Major utcában (4 terem) délelőtt – délután váltásban kezdődött a tanítás az augusztus 30-án a szabadtéri moziban megtartott tanévnyitót követően 24 tanulócsoportban több mint 600 tanuló számára
– Az iskola avatását (1985.11.05.) követően december 1-jén beköltözhettünk új otthonunkba és ezáltal Füred városban is iskolatörténeti időponthoz érkeztünk.
Megszűnt a délelőtt – délutáni váltakozó tanítás az egész városban !
– Ebben az időszakban valósult meg az intézmény „belakása” a nevelési – oktatási célrendszer alapjainak lerakása, a nevelőtestületi szemlélet formálása, egységesítéssel az alapvető szokások kialakítása (Működési rend, házirend).
Kiépült a szaktantermi rendszer, beindult az alsó tagozatban (3 – 4. o.) az úszás, a szakosított tantervű idegen nyelvoktatás (német nyelv), a magas színvonalú énekkari tevékenység. Kezdetét vette az „álló” és „vándor” táboroztatás a nyári szünidőben, beindult a „Jókai kupa” körzeti ügyességi verseny, szakosítottá lett a 4. osztályok oktatása, testvérvárosi kapcsolat kiépítése – a város testvérvárosa: Germering egyik iskolájával (Wittelbach str. Hauptschule).
– Az intézményben folyó tevékenységbe való betekintés lehetővé tételét jelentette a működés kezdete óta biztosított nyitottság, a nyílt napok – (minden hónap elején 2 – 2 évfolyamban) a fogadóórák – (minden hónap első hétfőjén), a szülői értekezletek (év elején félévben és év végén) rendszere, valamint annak a szemléletnek a kialakítása, hogy az iskola iránt érdeklődők előtt mindig nyitva állt az igazgatói iroda ajtaja.
Második szakasz: – A hagyományok, speciális szolgáltatások kiépítésének ideje (1987/88. tanévtől – 1993/94. tanévig)
– Az eddig 24 tanulócsoportban folyó oktatás és a 12 tanulócsoportos napközi otthoni tevékenység mellett 1988/89. tanévtől újabb osztályt is kellett szervezni.
– Meglévő pályánk mellé új pálya építésére került sor, megindult a téli síoktatás külföldi táborozással, megszerveztük az iskolai diáksportkört, japán pedagógus küldöttséget és a város holland testvérvárosa – Castricum delegációját fogadtuk iskolánkban. Megkezdődött a számítástechnika oktatása az intézményben, kialakult a szerteágazó szakköri rendszer (labdarúgás, kézilabda, atlétika, torna, ének, matematika, kresz, biológia, vöröskeresztes, tájfutó, és más érdeklődésre számot tartó diákkörök).
– 1989. 05. 19-én iskolánk eddigi tevékenységének elismeréseként felvette EÖTVÖS LORÁND nevét, ezzel is erősítve alapfelfogásunkat amely szerint:
„ A derék kora követelményeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is lerakja alapját !”
Névadáson részt vett Pozsgay Imre államminiszter.
– Erre az időszakra esik az azóta megyei, sőt országos hírnévre szert tevő szaktárgyi versenyrendszer beindítása az iskolában.
– 1990. 05. 16-án került sor Eötvös Loránd szobrának felavatására a bejárat mellett (alkotó: Borbás Miklós, leleplező: Szűcs Károlyné osztályvezető).
Bevezetésre kerül az angol nyelv szakosított tanterv szerinti oktatása is ( első osztálytól !), a számítástechnika oktatása a technika órákon (5 – 8. évf.).
Kezdetét veszi a sakkoktatás tanórai keretekben (3. és 4. évf.), testvériskolai kapcsolat létesült grazi iskolával, rendszeressé válik az évenkénti diákcsere, idegen nyelvgyakorlás a germeringi illetve grazi iskolával.
– 1991/92. a tanórai úszásoktatás kiterjesztése a 3 4. évfolyamra (20 óra/év), számítógépes terem kialakítása, géppark bővítése (IBM – gépek beszerzése), jazz-balett – oktatás bevezetése szabadidős tevékenységként.
– 1992/93. Vitorlás – oktatás megszervezése testnevelés órákon a 3. évfolyamban, majd a 4. évfolyamban. Klasszikus táncoktatás szabadidő keretben.
– 1993/94. áttérés a kisfelmenő tanítási rendre az 1 – 2. és 3 – 4. évfolyamban, második idegen nyelvtanulási lehetőségének biztosítása a 7 – 8. évfolyamban, gyógytestnevelés beindítása.
Harmadik szakasz: A hagyományok megszilárdításának, az eredmények megőrzésének és továbbfejlesztésének ideje (1994/95-től napjainkig )
– Az intézmény első tíz évében „iskolaépítő és alakító” tevékenységének elismerést, megbecsülést vívott ki magának. Az elért eredmények megyei és országos jó hírnevet biztosítottak a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolának.
– A kialakult szokások, megalapozott hagyományok, megőrzése, továbbfejlesztése, a szülői és társadalmi elvárásoknak való maximális megfelelésre való törekvés képezte ezen időszak fő feladatát. Ennek során elkészült az iskola új, a hagyományokra épülő pedagógiai programja, helyi nevelési terve és az ehhez kapcsolódó mellékletek, szabályzatok, amelyeknek megfelelően folyik az intézményben a nevelő – oktató munka.
A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola a benne folyó nevelő – oktató munka eredményeként közel 25 éves történetével bebizonyította azt amit indulásakor céljaként elfogadott a nevelőtestület: Nem csak egy általános iskola lett a sok közül, hanem a tudás – a képesség – és tehetségfejlesztés igazi otthona(, amely sikereit nevelői – tanulói – szülői összefogással társadalmi segítséggel, a támasztott akadályok folyamatos leküzdésével tudta elérni.
A lelkiismeretes, céltudatos, sikeresen gazdag eredményes munkáért köszönet és elismerés illeti az intézmény vezetőit, a tantestület tagjait, az iskola egyéb beosztású dolgozóit, és mind azokat akik kívülállóként is segítői, támogatói, és nevelőtársaik voltak.
Láng Gáspár
nyugalmazott igazgató

Rendezvények a nevelés szolgálatában

Az 1990-es évektől az úttörőmozgalom jelentőségének csökkenésével, majd megszűnésével iskolánk vezetősége és tantestülete igyekezett megtalálni a közösségi és erkölcsi életre, hazafiságra nevelés új színtereit, illetve a már korábban jól bevált, már-már hagyományosnak mondható őszi, tavaszi kirándulások, karácsonyi programok, stb. „átmentését”.
A kellemes közös élményekre támaszkodva hagyományossá tenni egyes ünnepi, munka, szórakozási alkalmakat, ezekkel együtt a megfelelő magatartási, cselekvési formákat. A jól szervezett, értékes tartalmú, külsőségeikben is megragadó iskolai ünnepélyek a pozitív érzelmek forrásai lehetnek. Ezáltal alakíthatjuk ki iskolánk vidám, tettre kész hangulatát, a közösség helyes stílusát és hangnemét, esztétikus formáit, a hazafias meggyőződést. Ennek jegyében dolgozta ki iskolánk új arculatát.
Minden tanévet a tanévnyitó ünnepély nyit meg. Köszöntjük régi diákjainkat, szüleiket. Külön figyelemmel fordulunk leendő elsőseink felé, versekkel, ajándékkal igyekszünk megilletődöttségüket oldani. A viszontlátás öröme, a várakozás csodája lengi körül szeptember első ünnepét.
Október 6-a az aradi Vértanúk napja – nemzeti gyásznap – az iskolarádió segítségével tisztelgünk a kivégzett 3 hős tábornok előtt.
Október 23-án ünnepélyes keretek között emlékezünk meg az 1956-os forradalomról, a színvonalas irodalmi műsorról a magyar munkaközösség és az énekkar gondoskodik. Iskolánk együtt ünnepel a város más intézményeivel, vezetőivel az Aradi Vértanúkról elnevezett emlék parkban.
Október utolsó munkanapja a takarékossági világnap, tanulóink házi vetélkedőn vesznek részt, a legjobbak a városi-versenyen bizonyíthatják tudásukat.
December első napjaiban zajlanak a Télapó-estek. Klubdélutánokkal, egymás megajándékozásával emlékeznek Szent Miklósra gyermekeink.
Karácsony előtt az alsós tanító nénik ünnepi műsorra hívják a kicsik szüleit, nagyszüleit. A feldíszített fa alatt versekkel, dalokkal varázsolnak ünnepi hangulatot az osztálytermekbe.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon kerül sor az iskolai karácsonyfa alatt egy nagy közös éneklésre, köszöntésre. Pedagógusok, gyermekek a szeretet, az ünnepi várakozás hangulatát viszik magukkal a téli szünetre. Örömmel köszöntjük ilyenkor a köreinkben megjelenő nyugdíjas kollégáinkat.
Balatonfüred város ünnepi készülődéséből is kivesszük részünket. Iskolánk ott van kórusával az ünnepi hangversenyeken. Műsorral, apró, magunk készítette meglepetésekkel köszöntjük az óvodák piciny lakóit, az idősek otthonában élőket.
Februárban a Jókai-hét hozza lázba tanulóinkat, ekkor zajlanak a tanulmányi és sportversenyek. A tantárgyi versenyek győztesei képviselik iskolánkat a területi és megyei döntőkön. A sportversenyeken legjobban szereplő csapat jutalma a Jókai-kupa, amelyet a következő év versenyéig tudhatnak magukénak.
A Jókai-hetet a farsangi karnevál zárja. Ez a rendezvény a szülők-nevelők-tanulók jó együttműködésére példa (együtt szervezik, bonyolítják le). Sok és színes, érdekes jelmez felvonulásának lehetünk tanúi, majd tánc és a tombola lesz a főszereplő.
Március 15-ről is iskolai szinten, ünnepélyes keretek között emlékezünk meg.
Hosszú évekig a 3-4. évfolyamos tanulók készültek a műsorral, az 1999/2000. tanévtől a magyar munkaközösség vállalta ezt a megtisztelő feladatot.
Május első hetében az édesanyákat köszöntik iskolánk tanulói, szebbnél-szebb maguk készítette aprósággal, kedves verses-zenés összeállítással fejezik ki érzelmeiket.
A közelgő vakáció előhírnöke az Eötvös-hét rendezvénysorozata.
Szellemi és sportvetélkedők zajlanak ilyenkor iskolánkban. A tanulók szívesen, különösebb biztatás nélkül vesznek részt a programokon. Az Eötvös-esten fellépő tanulók sokoldalúságáról, iskolánk pedig szerteágazó tevékenységéről tesz tanúbizonyságot. Itt jutalmazzuk a házi tanulmányi versenyek győzteseit, a sportverseny győztes csapata pedig az Eötvös-kupát őrizheti egy éven át.
Említést érdemel iskolánk nyitottsága is. A szülőkkel kialakított jó kapcsolat egyik szép példája a „Nyílt napok” – sorozat, amelynek során betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe, a tanórák rendjébe, s figyelemmel kísérhetik a tanulók egész napos tevékenységét.
A 8. osztályosok ballagása az utolsó tanítási napot követi, virágokkal feldíszített folyósok, osztálytermek intenek búcsút a ballagóknak.
Tanárok, szülők, gyermekek egyaránt elszoruló torokkal ünnepelnek, s köszönnek el egymástól.
A vakáció kezdetét a tanévzáró ünnepély, a bizonyítványosztás jelzi. A szépen teljesítők itt vehetik át jutalmukat (könyvet, oklevelet). A tanulók egy-egy szál virággal köszönik meg tanítóik munkáját, figyelmét.
Rendezvényeinkkel, ünnepélyeinkkel sikerült iskolánk egyéni arculatát úgy kialakítani, hogy az szervesen illeszkedik a város és az iskolák rendszerébe.
Évente ismétlődő rendezvényeinkbe is mindig viszünk újat, érdekeset, alkalmazkodva a szülők, a gyerekek változó igényeihez, önmagunk teljesebbé tételéhez.
Tremmer Bernadett
Igazgató